فایل ورد بررسي اثر تلفيقي قارچ Trichoderma spp و باکتريBacillus subtilis در کنترل نماتد ريشه گرهي گوجه فرنگي Meloidogyne javanica

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر تلفيقي قارچ Trichoderma spp و باکتريBacillus subtilis در کنترل نماتد ريشه گرهي گوجه فرنگي Meloidogyne javanica دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر تلفيقي قارچ Trichoderma spp و باکتريBacillus subtilis در کنترل نماتد ريشه گرهي گوجه فرنگي Meloidogyne javanica  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر تلفيقي قارچ Trichoderma spp و باکتريBacillus subtilis در کنترل نماتد ريشه گرهي گوجه فرنگي Meloidogyne javanica،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر تلفيقي قارچ Trichoderma spp و باکتريBacillus subtilis در کنترل نماتد ريشه گرهي گوجه فرنگي Meloidogyne javanica :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دو جدایه از گونه های مختلف قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum(T.BI) و T. virens(T.65) و دو جایه از گونه Bacillus subtilis(Bs) و B. subtilis(MD) به صورت تلفیق و جداگانه بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica روی رقم ارلی اوربانا در آزمایشگاه گلخانه بررسی شد. نتایج نشان داد تلفیق قارچ تریکودرما و باکتری باسیلیوس موجب کاهش فاکتورهای بیماری زایی نماتد ریشه گرهی نسبت به کاربرد جداگانه هر کدام از عوامل بیوکنترل می گردد. همچنین استفاده همزمان این دو آنتاگونست در محیط خاک د رافزایش تعدادتخم و تعداد لارو به ترتیب مربوط به تیمارهای تلفیقی T.65+MD و T.65+Bs و T.BI+Bs که نسبت به شاهد اختلاف معنی داری را نشان دادند. تاثیر عوامل بیوکنترل بر مرگ و میر لاروها در شرایط آزمایشگاه به صورت تلفیقی و جداگانه اثری کسانی را نشان داده و تیمارها دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 با شاهد بودند. جدایه MD از گونه B. subtilis بیشترین اثر گذاری را روی فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی نشان داد.

توضیحات بیشتر