فایل ورد بررسي اثر پرتوتابي گاما ب رافت وزني قند احيا؛ نشاسته و نيتريت غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا و ساته طي انبارهاي سنتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر پرتوتابي گاما ب رافت وزني قند احيا؛ نشاسته و نيتريت غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا و ساته طي انبارهاي سنتي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر پرتوتابي گاما ب رافت وزني قند احيا؛ نشاسته و نيتريت غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا و ساته طي انبارهاي سنتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر پرتوتابي گاما ب رافت وزني قند احيا؛ نشاسته و نيتريت غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا و ساته طي انبارهاي سنتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر پرتوتابي گاما ب رافت وزني قند احيا؛ نشاسته و نيتريت غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا و ساته طي انبارهاي سنتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نگهداری سیب زمینی پس از برداشت با مشکلات عمده ای همراه است. روشهای شیمیایی موجود نگهداری چون استفاده از مالیک هیدرازید نفتالین استیک اسید نهتنها به نگهداری مناسب محصول در انبار کمک نمی کند بلکه اثرات جانبی نامطلوبی را نیز به دنبال دارند این مطالعه اثر روش پرتوتایی روی برخی خصوصیات کمی وکیفی این محصول طی دوران انبارداری مورد بررسی قرار می دهد.غده های سیب زمینی رقم آگریا و سانته با دزهای 30 تا 150 گری تیمار و همراه با غده های شاهد به مدت بیش از 8 ماه در انبار سنتی نگهداری شدند هر 35 روز یک بار برخی پارمترهای کیفی و کمی نمونه های سب زمینی شامل افت وزنی قند احیاء نشاسته و نیتریت اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس حاصل ازاندازه گیری پارامتر مورد مطالعه در غده های تیمار شده مورد آزمایش طی دوره نگهداری در ناشندهنده معنی دری بودن اثر سطوح هر یک ازتیمارها؛ ارقام سیب زمینی دزهای پرتوتایی ونیز اثرات متقابل آنها در سطح 5 بر صفات مورد مطالعه در نمونه های سیب زمینی درانبار سنتی می باشد. براساس نتایج دز 90 تا 120 گری پرتوایی به شکل معنی داری در سطح 5 بیش ازدیگر تیمارها درصد جوانه زنی افت رطوبت و تیرگی بافت را در غده ها کاهش داد.

توضیحات بیشتر