فایل ورد ارزيابي شاخص هاي توسعهگردشگري روستايي مطالعه موردي: حوزه روستاي طبس سبزوار

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي شاخص هاي توسعهگردشگري روستايي مطالعه موردي: حوزه روستاي طبس سبزوار دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي شاخص هاي توسعهگردشگري روستايي مطالعه موردي: حوزه روستاي طبس سبزوار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي شاخص هاي توسعهگردشگري روستايي مطالعه موردي: حوزه روستاي طبس سبزوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي شاخص هاي توسعهگردشگري روستايي مطالعه موردي: حوزه روستاي طبس سبزوار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناخت اثرات زیست محیطی در روستای گردشگری طبس از بخش خوشاب شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی از دیدگاه گروه مردم محلی و جامعه گردشگری می باشد این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از نوع پیمایشی است و باتهیه پرسشنامهاز دیدگاه 2 گروه گردشگران و خانوار روستایی به تعداد 170 پرسشنامه برای هر دو گروه استفاده شده است در این پژوهش پس ازتکمیل پرسشنامه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ حدود 36 گویه در قالب یک فرضیه اصلی انتخاب شد.و با استفاده از روش مقایسه میانگین برای داده های پارامتریک از آزمون t و برای دااده های ناپارامتریک از آزمون من ویتنی در بسته آماری SPSS واکسل مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهدکه نظر گردشگراین در در نتیجه منطقه نیازمند ارزیابی و اجرای پروژه های گردشگری نظیر مشخص کردن پهنه های مستعد گردشگری است که آثار سوگردشگری در منطقه کمتر شود تا دید روستاییان به گردشگری در منطقه بهتر شود.

توضیحات بیشتر