فایل ورد رابطه رفتارهاي شهروند سازماني و رفتارهاي کاري مخرب کارکنان شهرداري بروجرد

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه رفتارهاي شهروند سازماني و رفتارهاي کاري مخرب کارکنان شهرداري بروجرد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه رفتارهاي شهروند سازماني و رفتارهاي کاري مخرب کارکنان شهرداري بروجرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه رفتارهاي شهروند سازماني و رفتارهاي کاري مخرب کارکنان شهرداري بروجرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه رفتارهاي شهروند سازماني و رفتارهاي کاري مخرب کارکنان شهرداري بروجرد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد رابطه رفتارهاي شهروند سازماني و رفتارهاي کاري مخرب کارکنان شهرداري بروجرد انجام شده است .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی/پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را تعداد N =982 نفر از کارکنان شهرداری بروجرد تشکیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد n =287 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک(منظم) به عنوان نمونه انتخاب شده اند .برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد سنجش رفتارهای کاری مخرب جلیک و آهرن، پرسشنامه استاندارد سنجش رفتارهای شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون خطی ساده و چندگانه با بهره گیری از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفته است .یافته های پژوهش نشان می دهدوجود رفتار های شهروندی بر رفتارهای کاری مخرب تأثیر داردتأثیری ازنوع معکوس که نشان دهنده این است که با افزایش رفتار شهروندی رفتار مخرب در سازمان کم میشود.

توضیحات بیشتر