فایل ورد رابطه بين شايسته سالاري با کارآفريني سازماني (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان)

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين شايسته سالاري با کارآفريني سازماني (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين شايسته سالاري با کارآفريني سازماني (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين شايسته سالاري با کارآفريني سازماني (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين شايسته سالاري با کارآفريني سازماني (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه شایسته سالاری بر کارآفرینی کارکنان دانشگاه لرستان در سال 94-93 می باشد. این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش 600 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان میباشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای نسبی240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ که داده ها با استفاده از پرسشنامه های شایسته سالاری مصلحی (1391) و پرسشنامه کارآفرینی استیفن رابینز (1996) جمع آوری شد. برای تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. شواهد حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که، شایسته سالاری با کارآفرینی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد (0/01P).علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که شایسته سالاری دارای توان پیش بینی معنادار (0/01P) کارآفرینی میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی پنج گام به ترتیب، مهارت تصمیمگیری، ارتباطات کاری، مهارت های حرفه ای، مهارت رهبری و مهارت نوآوری قادر است 0/89 درصد از واریانس کارآفرینی را تبیین کند (0/01P). بنابراین با توجه به یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که انتخاب و گزینش کارکنان بر اساس معیارهای شایسته سالاری، منجر به کارآفرینی سازمانی می شود.

توضیحات بیشتر