فایل ورد رابطه استراتژي هاي رقابتي و ساختار سازماني با عملکرد هتل (مطالعه موردي: گروه هتل هاي هما)

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه استراتژي هاي رقابتي و ساختار سازماني با عملکرد هتل (مطالعه موردي: گروه هتل هاي هما) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه استراتژي هاي رقابتي و ساختار سازماني با عملکرد هتل (مطالعه موردي: گروه هتل هاي هما)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه استراتژي هاي رقابتي و ساختار سازماني با عملکرد هتل (مطالعه موردي: گروه هتل هاي هما)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه استراتژي هاي رقابتي و ساختار سازماني با عملکرد هتل (مطالعه موردي: گروه هتل هاي هما) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی رابطه استراتژیهای رقابتی چهارگانه (تصویر برند، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری) بعنوان متغیرهای مستقل و همچنین متغیر تعدیل کننده ساختار سازمانی با عملکرد رفتاری هتل (مطالعه موردی: گروه هتل های هما) بعنوان متغیر وابسته میپردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای با 33 سؤال بسته با طیف 5 سطحی لیکرت بود که در بین 115 نفر از مدیران و کارشناسان گروه هتل های هما توزیع گردید. آلفای کرونباخ محاسبه شده در این تحقیق برابر با 0/941 است که حاکی از نتیجه عالی آزمون پایائی پرسشنامه بود. تحلیل همبستگی نشان میدهد، بین تمامی شاخص های استراتژی های رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد رفتاری هتل، رابطه معنادار آماری مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون پس رونده نشان می دهد؛ یک واحد تغییر در متغیرهای استراتژی های رقابتی مدیریت ارتباط با مشتری، منابع انسانی، تصویر برند، فناوری اطلاعات و همچنین ساختار سازمانی؛ باه ترتیب 0/551، 0/230، 0/207، 0/190 و 0/528 واحد عملکرد رفتاری هتل را بهبود می بخشد. به نظر می رسد مدیران گروه هتل های هما برای نیل به عملکرد بهتر نسبت به سایر هتل ها می بایست در ارتباط با بهبود مؤلفه های استراتژی چهارگانه و همچنین تغییر ساختارهای مکانیکی متمرکز به ساختارهای ارگانیک غیرمتمرکز گامهای مؤثرتری بردارند.

توضیحات بیشتر