فایل ورد توان انگيزشي مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد توان انگيزشي مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توان انگيزشي مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توان انگيزشي مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توان انگيزشي مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مقدمه: منابع انسانی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و شکست یک سازمان است و انگیزه خدمتی به عنوان عاملی است که برکیفیت و کمیت فعالیت سازمان تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه، تعیین توان بالقوه انگیزش در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 91-1390 خورشیدی بود. روش بررسی: نوع پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی شهراصفهان،تشکیل دادند. 127 نفر نمونه پژوهش با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده ازپرسشنامه ی ویژگی های شغلی Hackman and oldeham صورت گرفت که روایی محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب Cronbach’s alpha..r=0/84 تعیین گردید. پرسشنامه های تکمیل شده وارد نرم افزارSPSS (18) گردید و تحلیل های آماری به صورت توصیفی (درصد فراوانی،میانگین،انحراف معیار و...) و به صورت استنباطی Least Significant ،MANOVA Difference انجام گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان ،MPS=Motivational Potential Score MPS با نمره 40/665 ،در بین کارکنان بخش مدارک پزشکی متوسط می باشد و بین میانگین MPS برحسب واحد خدمت در بخش مدارک پزشکی، در بیمارستان ها تفاوت معناداری مشاهده شده است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که طراحی مشاغل در این شغل به گونه ای بوده است که این شغل تا حدود متوسط به خودی خود توانسته برای فرد انگیزه کارکردن فراهم نماید، لذا برای بهبود میزان توان بالقوه انگیزش، تلاش بالای مدیران همه سطوح بیمارستان ها ، دانشگاه علوم پزشکی و بخصوص منابع انسانی را می طلبد.

توضیحات بیشتر