فایل ورد تاثير فاکتورهاي سازماني بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فاکتورهاي سازماني بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فاکتورهاي سازماني بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فاکتورهاي سازماني بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فاکتورهاي سازماني بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد تاثير فاکتورهاي سازماني بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می باشد. از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه ی اجرای پژوهش کمی، از نظر نوع داده ها توصیفی، پیمایشی و از نوع علی و پس رویدادی است. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی سال 1388 تا پایان سال 1392 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این پژوهش از فاکتورهای سودآوری به عنوان نوعی از فاکتورهای سازمانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بازده مازاد بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. قدرت کسب سود دارایی ها بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. نرخ رشد سود بر ساختار سرمایه شرکتها اثر معنادار دارد. نوسان پذیری سود (ریسک) بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. نتایج نشان داد که سودآوری بر ساختار سرمایه شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج، مشخص گردید افزایش وجوه نقد، شرکت را به سمت سرمایه گذاری سوق می دهد که در ایجاد بازده برای شرکت مؤثر است بنابراین به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که در انجام سرمایه گذاری این رابطه معنی دار را در نظر بگیرند.

توضیحات بیشتر