فایل ورد تاثير عزت نفس بر توانمند سازي کارکنان جهاد کشاورزي استان همدان

لینک دانلود

فایل ورد تاثير عزت نفس بر توانمند سازي کارکنان جهاد کشاورزي استان همدان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير عزت نفس بر توانمند سازي کارکنان جهاد کشاورزي استان همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير عزت نفس بر توانمند سازي کارکنان جهاد کشاورزي استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير عزت نفس بر توانمند سازي کارکنان جهاد کشاورزي استان همدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر عزت نفس بر توانمند سازی کارکنان جهادکشاورزی استان همدان بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل: 285 نفر از کارکنان جهادکشاورزی استان همدان بودند که تعداد 145 نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی نظام دار با انتساب متناسب، برای مطالعه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1981) ، و پرسشنامه توانمند سازی اسپیرز (1995) استفاده شد. و برای تعیین پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید ( 2=0.80 و 1=0.83) تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزار SPSSwin16 انجام شد. یافته ها نشان دادند که سطح عزت نفس و توانمندسازی در بین کارکنان جهادکشاورزی در حد «متوسط» بود. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه ی شاخص های عزت نفس، یعنی: عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی با توانمندسازی، مثبت و معنادار بود. همچنین، یافته های تحلیل مسیر نشان دادند که از بین شاخص ها عزت نفس تحصیلی با اثرکل 54/1 درصد، بیشترین تأثیر و شاخص عزت نفس اجتماعی با اثرکل 14 درصد کمترین تأثیر را بر توانمندسازی کارکنان جهادکشاورزی داشتندو در مجموع شاخصهای عزت نفس 67 درصد از واریانس متغیر وابسته ی توانمند سازی را تبیین نمودند.

توضیحات بیشتر