فایل ورد برسي رابطه بين هوش استراتژيک مديران و عملکرد شغلي آنان

لینک دانلود

 فایل ورد برسي رابطه بين هوش استراتژيک مديران و عملکرد شغلي آنان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برسي رابطه بين هوش استراتژيک مديران و عملکرد شغلي آنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برسي رابطه بين هوش استراتژيک مديران و عملکرد شغلي آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برسي رابطه بين هوش استراتژيک مديران و عملکرد شغلي آنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش استراتژیک مدیران و عملکرد شغلی آنان در شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای متغیر هوش استراتژیک از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس ادبیات پژوهش و نظر خبرگان است. برای بررسی روایی آن علاوه بر تحلیل محتوایی از طریق خبرگان و متخصصان، از تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردید و برای متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1989) استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های amos و spss استفاده و به روش ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسا، مدیران و معاونان شهرداری کل و مناطق هشت گانه شهرداری و همچنین سازمانها و ادارات زیر مجموعه میباشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه گیری به عمل آمد و تعداد 80 نفر با ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین هوش استراتژیک مدیران و عملکرد شغلی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و همچنین بین مؤلفه های هوش استراتژیک که شامل: آینده نگری، تفکر سیستمی، تدوین چشم انداز، انگیزش و مشارکت است با عملکرد شغلی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر