فایل ورد بررسي وضعيت ابعاد آميخته بازاريابي از ديدگاه مشتريان در بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي وضعيت ابعاد آميخته بازاريابي از ديدگاه مشتريان در بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت ابعاد آميخته بازاريابي از ديدگاه مشتريان در بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت ابعاد آميخته بازاريابي از ديدگاه مشتريان در بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت ابعاد آميخته بازاريابي از ديدگاه مشتريان در بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات بیمه ای از دیدگاه مشتریان است. به عبارت دیگر این تحقیق در تلاش برای پاسخگویی به این سوال است که آیا مشتریان از ابعاد آمیخته بازاریابی بیمه های آتش سوزی راضی هستند یا خیر؟ برای دستیابی به این هدف، مشتریان بیمه آتش سوزی دی در استان خراسان جنوبی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه بود که پایایی این پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار 0/938 بدست آمده که نشان می دهد پرسش نامه مذکور از پایایی مطلوبی برخوردار است. روایی پرسش نامه نیز از طریق مشورت و اعمال نظرات اساتید و خبرگان امر مورد تایید واقع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که چهار بعد محصول، کارکنان، ترفیع و مکان از دیدگاه مشتریان در وضعیت مطلوبی قرار داشته ولی سه بعد قیمت، فرایند و شواهد فیزیکی وضعیت مناسبی نداشته اند. در نهایت پیشنهادهایی کاربردی برای بهبود وضعیت هفت بعد آمیخته بازاریابی در این نوع بیمه ارائه شده است.

توضیحات بیشتر