فایل ورد بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان تهران)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان تهران) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانک (مورد مطالعه بانک کشاورزی استان تهران) انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات میدانی می باشد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه جذب سپرده ها در بانک بوده جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک کشاورزی استان تهران که تعداد آنها 300 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای اولویت بندی ابعاد پرسشنامه از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزارspss استفاده شد. نتایج نشان دهنده تأثیر معنادار عوامل موثر (خدماتی، ارتباطی، انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی و مالی) بر جذب سپرده ها در بانک می باشد.و همچنین اولویت بندی ابعاد نشان می دهد که به ترتیب عوامل ارتباطی، عوامل انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل خدماتی ، عوامل وابستگی سازمانی و عوامل مالی در اولویت می باشند.

توضیحات بیشتر