فایل ورد بررسي رابطه بين موضع کنترل و معنويت سازمان با بهره وري (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي رابطه بين موضع کنترل و معنويت سازمان با بهره وري (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين موضع کنترل و معنويت سازمان با بهره وري (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين موضع کنترل و معنويت سازمان با بهره وري (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين موضع کنترل و معنويت سازمان با بهره وري (مطالعه موردي کارکنان دانشگاه لرستان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه موضع کنترل و معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان دانشگاه لرستان می باشد. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش پرسنل بخش اداری میباشند که تعداد آنان 600 نفر بودند که با توجه به جدول مورگان، نمونه پژوهش را240 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه موضع کنترل (برگر، 1986)، معنویت در کار (مقیمی، 1390) و بهره وری (هرسی و گلداسمیت،1980) استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه ی و همزمان استفاده گردید. شواهد حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کنترل و معنویت سازمانی با بهره وری کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد (0/01P) علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که شایسته سالاری دارای توان پیش بینی معنادار (0/01P) بهره وری میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی دو گام به ترتیب، موضع کنترل و حس مشترک قادر است 0/22 درصد از واریانس بهره وری را تبیین کند (0/01P) نتایج پژوهش نشان میدهد روابط مثبت و معنادار میان معنویت در محیط کار و کنترل مدیر بر بهره وری سازمان وجود دارد. بنابراین میتوان گفت با شناخت عوامل مؤثر بر بهره وری میتوان در جهت به سازی سازمان گامی برداشته شود. درنهایت پیشنهادهایی برای راهنمایی مدیران و مسئولان ارائه می گردد.

توضیحات بیشتر